Advertising Solutions

بــــــا راهکــــــارهای تبلیغــــــاتی پروشــــــات بیشـــــــتر دیـــــــده شـــــــوید


1آیا کارشناسی درخواست راهکارهای تبلیغات توسط پروشات گرافیک رایگان است ؟
بله کارشناسی درخواست شما توسط متخصصین ما به صورت رایگان انجام می شود و تا زمان عقد قرارداد و شروع عملی فعالیت تبلیغاتی برنامه ریزی شده هیچ هزینه از شما دریافت نخواهد شد .
2چرا پروشات گرافیک باید از بودجه تبلیغاتی من مطلع باشد ؟
قطعا فعالیت تبلیغاتی همانند همه فعالیت های تجاری و اقتصادی هزینه های مربوط به خود را دارد ، کارشناسان ما بر اساس بودجه شما بهترین راهکارهای تبلیغاتی را برنامه ریزی می نمایند تا از هزینه که برای هزینه های اجرایی تبلیغات خود صرف می نمایید بیشترین بهره وری را دریافت کنید .

 
JOIN TO US

از تــازه هــا در پروشــات مطلــع شــوید

سامانه پشتیبانی